REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRG

    1. Definicje
        1.1. DRG – spółka pod firmą DRG MedTek Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-661), ul. Wita Stwosza 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056884, NIP 5210527727, REGON 010258080, kapitał zakładowy 317.300,00 zł.
        1.2. Klient – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego DRG MedTek Sp zoo
        1.3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym DRG MedTek Sp zoo w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową stosownie do art. 221 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 ze zm.).
        1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego DRG MedTek Sp zoo
        1.5. Sklep Internetowy DRG – prowadzony przez DRG MedTek Sp zoo sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową:  www.sklep.drgmedtek.pl

Postanowienia Regulaminu dotyczące „Konsumenta” odnoszą się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    2. Postanowienia ogólne
        2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego DRG, w tym dokonywania w nim zakupów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet i warunków na jakich się to odbywa.
        2.2. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego DRG jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
        2.3. Klienci mogą korzystać ze Sklepu internetowego DRG po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta, gdzie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie zgodnie z pkt 3 Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji a także po wyrażeniu zgód wymaganych przez DRG.
        2.4. Jeżeli Klient jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego DRG w tym dokonywania w nim zakupów powinna dokonywać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Klienta. DRG może żądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji.

    3. Rejestracja w Sklepie
        3.1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym DRG i tworzy swoje indywidualne konto wypełniając formularz rejestracyjny, gdzie należy podać identyfikator i hasło oraz adres e-mail a także podać inne niezbędne dane i wypełnić wymagane pola. Klient powinien zachować identyfikator i hasło w tajemnicy.
        3.2. Rejestracja i korzystanie z konta są nieodpłatne.
        3.3. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto w Sklepie internetowym DRG wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o usuniecie konta na adres podany na stronie Sklepu.
        3.4. W razie zmiany danych podanych podczas rejestracji Klient jest zobowiązany przed dokonaniem kolejnego zakupu w Sklepie internetowym DRG zaktualizować dane.

    4. Informacje o produktach
        4.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym DRG są fabrycznie nowe, chyba że wyraźne zaznaczono inaczej w opisie.
        4.2. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
        4.3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są zależne od sposobu dostawy, odległości, wielkości i rodzaju zamówienia. Koszty te są określane przy wyborze sposobu dostawy podanego przez Klienta.
        4.4. DRG ma prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz dostępnych sposobach i kosztach dostawy.
        4.5. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego DRG nie stanowią oferty, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

    5. Sprzedaż produktów
        5.1. Klient składa zamówienie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego DRG.
        5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie DRG oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu na warunkach określonych w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu internetowego DRG.
        5.3. Podane na stronie internetowej ceny oraz koszty dostawy są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Ceny produktów niedostępnych w momencie złożenia zamówienia oraz koszty ich dostawy mogą ulec zmianie.
        5.4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt oraz kosztów dostawy w czasie składania zamówienia chyba, że płatność ma nastąpić przy odbiorze.
        5.5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep internetowy DRG zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sklepu internetowego DRG o przyjęciu oferty Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest nie możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie przekazana zostanie wiadomość.
        5.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
        5.7. Zamówione produkty są dostarczane na adres podany przez Klienta przez pocztę lub firmę kurierską. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, sklep internetowy DRG nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych produktów.
        5.8. Klient odbierając produkt od kuriera/listonosza powinien sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera/listonosza i w razie stwierdzenia nieprawidłowości sporządzić protokół szkody. O stwierdzonych nieprawidłowościach przy dostawie należy niezwłocznie powiadomić sklep internetowy DRG mailowo lub telefonicznie.
        5.9. Sklep internetowy DRG podejmie starania, aby czas realizacji zamówień był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na skompletowanie przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki. Podane na stronie sklepu internetowego DRG terminy realizacji zamówień są wyłącznie orientacyjne.
        5.10. Faktura VAT w formie papierowej będzie dostarczana wraz z towarem na podany przez Klienta adres  chyba, że klient poinformuje o chęci otrzymania faktury drogą elektroniczną.
        5.11. Jeżeli sklep internetowy DRG nie może zrealizować zamówienia z powodu braku produktu w magazynie, braku możliwości jego zakupu od dostawców lub z innych powodów w podanym, orientacyjnym terminie realizacji zamówienia, poinformuje Klienta na podany adres e-mail lub telefonicznie , że zamówienie zostaje anulowane. Powyższą informację DRG przekaże Klientowi w ciągu do 14 dni od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
        5.12. Jeżeli sklep internetowy DRG nie może z powodów określonych wyżej zrealizować części zamówienia w podanym, orientacyjnym terminie realizacji, zaproponuje Klientowi anulowanie zamówienia w części lub w całości albo podział zamówienia na kilka części. Informacja w tym zakresie zostanie Klientowi przesłana na podany adres e-mail lub telefonicznie. Jeżeli Klient nie podejmie żadnej decyzji w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji, DRG może anulować zamówienie w całości w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
        5.13. W razie anulowania zamówienia zgodnie z punktami poprzednimi sklep internetowy DRG zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności zgodnie z postanowieniami pkt 7.11.

    6. Formy płatności
        6.1. W Sklepie internetowym DRG dostępne są następujące formy płatności:
    a. Przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym wskazany jest numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty. Po zaksięgowaniu całej wpłaty na rachunku bankowym sklep internetowy DRG przystępuje do realizacji zamówienia.
    b. Przelewem on-line – przelew dokonywany elektronicznie za pośrednictwem „Przelewy 24”. Sklep internetowy DRG przystępuje do realizacji zamówienia, po otrzymaniu informacji o dokonaniu całej płatności.
    c. PayPal – przelew dokonywany jest przez internetową platformą płatniczą. Sklep internetowy DRG przystępuje do realizacji zamówienia, po otrzymaniu informacji o dokonaniu całej płatności.
    d. Przy odbiorze – Klient płaci za zamówienie kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu.

        6.2. Sklep internetowy DRG zastrzega, że w odniesieniu do niektórych produktów wybór sposobu płatności może być ograniczony.
        6.3. Jeśli zamówione produkty mają zostać dostarczone poza granicę Polski niedostępna jest forma płatności – przy odbiorze.
        6.4. Nie ma możliwości dokonania zapłaty częściami w różnych formach płatności.

    7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
        7.1. Do czasu przygotowania zamówienia do wysyłki Klient może z niego zrezygnować lub dokonać modyfikacji - anulując lub modyfikując zamówienie na stronie Sklepu internetowego DRG. W wypadku rezygnacji z zamówienia sklep internetowy DRG zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności w ciągu 14 dni na zasadach określonych w pkt 7.11.
        7.2. Konsument, który zawarł umowę w Sklepie internetowym DRG może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej.
        7.3. Bieg do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, czyli po dostarczeniu produktu.
        7.4. Dla skuteczności odstąpienia Konsument powinien złożyć DRG w w/w terminie oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu może posłużyć się formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
        7.5. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do umów:
    a. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

        7.6. W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać produkt na adres sklepu internetowego DRG  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz.
        7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
        7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Tym samym nie wolno bezpłatnie korzystać z produktu w terminie do odstąpienia.
        7.9. Sklep internetowy DRG nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
        7.10. W razie odstąpienia od umowy sklep internetowy DRG do 14 dni po otrzymaniu zwróconego produktu zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności za towar.
        7.11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że uzgodniono ze sklepem internetowym DRG inne rozwiązanie. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej.
    8. Gwarancja i rękojmia
        8.1. Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego DRG mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Przyczyną tego mogą być ustawienia parametrów monitora czy stosowanie różnych technik fotograficznych. Tego rodzaju różnic nie zalicza się do wad fizycznych.
        8.2. DRG nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, gdzie określone są jej warunki i okres obowiązywania. Gwarancje te są realizowane bezpośrednio przez punkty serwisowe producentów, których adresy podane są w kartach gwarancyjnych.
        8.3. Sklep internetowy DRG odpowiada za wady sprzedawanych produktów na zasadach rękojmi.
        8.4. Odpowiedzialność z rękojmi wobec Klientów niebędących konsumentami ogranicza się do ceny danego produktu.
        8.5. W celu skorzystania z uprawnień z rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do sklepu internetowego DRG.
        8.6. DRG rozpatruje reklamacje w ramach rękojmi w ciąg 14 dni i informuje Klienta na podany przez niego adres e-mailowy o dalszym sposobie postępowania.

    9. Świadczenie usług drogą elektroniczną
        9.1. DRG świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników Sklepu internetowego DRG, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do dokonywania zakupów i przesyłania informacji.
        9.2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
    a) udostępnienie Regulaminu;
    b) umożliwienie stworzenie konta, zarejestrowania się, dokonania zakupów, w tym szybki  zakupów;
    c) umożliwienie odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji;
    d) wysłania wiadomości email.
        9.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
        9.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Użytkownika poprzez rezygnację z dokonania zakupów. Jeżeli Użytkownik ma założone konto, może w każdej chwili usunąć konto, bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie żądania do DRG na adres poczty elektronicznej: sklep@drgmedtek.pl
        9.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
        9.6. DRG zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
        9.7. DRG korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
        9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

    10. Dane osobowe
        10.1. W związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego DRG, a w szczególności w związku z zawieraniem umów sprzedaży sklep gromadzi dane osobowe. Dane te są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
        10.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta może uniemożliwiać składanie zamówień.
        10.3. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy DRG (dane jak w pkt 1.1. Definicji).
        10.4. DRG przetwarza dane osobowe w celu obsługi konta Klienta w Sklepie internetowym DRG, w celach księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży, a także w celach marketingowych.
        10.5. Sklep internetowy DRG może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem, np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto sklep może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim w celu realizacji umów zawartych z Klientem, np. operatorom obsługującym płatności elektroniczne, podmiotom dostarczającym produkty Klientowi, producentom czy serwisantom w zw. z realizacją rękojmi i gwarancji.
        10.6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, a także do ich usunięcia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

    11. Pliki cookies
        11.1. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego i w celach statystycznych sklep internetowy DRG używa plików cookies, czyli niewielkich plików, najczęściej tekstowych, które nasz serwis instaluje na urządzeniu (np. komputerze, telefonie) Klienta.
        11.2. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli Klient nie zablokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
        11.3. Klient może w każdej chwili zablokować korzystanie z plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego DRG.
        11.4. Sklep internetowy DRG stosuje cookies:
    • „sesyjne”  (session cookies) czyli tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
    • „stałe” pliki cookies czyli przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach przeglądarki Klienta lub do czasu ich usunięcia przez Klienta
    • „wydajnościowe” czyli zbierające informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych
    • „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta
    • „niezbędne” umożliwiające logowanie

    12. Postanowienia końcowe

        12.1. Sklep internetowy DRG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełnień Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego DRG. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian i/lub uzupełnień są realizowane wg poprzedniego brzmienia Regulaminu.
        12.2. DRG zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego DRG, w szczególności w razie konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji itp. prac.
        12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do umów sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym DRG, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
        12.4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umowami zawieranymi przez Klientów i DRG w ramach sklepu internetowego DRG oraz z korzystaniem ze sklepu będą rozstrzygały polskie sąd powszechne. Przy tym dla sporów pomiędzy sklepem i Klientem nie będącym konsumentem właściwy miejscowo jest sąd właściwy wg siedziby DRG.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Regulamin (pdf)
  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy (pdf)

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Więcej informacji znajdziesz w naszej "Polityce prywatności".